moveit-2

Ipswitch

產品合作夥伴

安全性

Ipswitch 與安全性領導品牌整合來保護您的資訊系統作業與資料 (把滑鼠移到標誌上即可檢視更多訊息)。

McAfee Logo

McAfee

Ipswitch MOVEit Transfer 與 McAfee 防毒技術整合。

RSA Logo

RSA

Ipswitch MOVEit Transfer 與 RSA 資料外洩防護整合。

Sophos Logo

Sophos

Ipswitch MOVEit Transfer 與 Sophos 防毒軟體整合。

Symantec Logo

Symantec

Ipswitch MOVEit Transfer 與 Symantec 掃描引擎防毒軟體整合。